بازديد معاون آب وزارت انرژي افغانستان از موسسه تحقيقات آب

16 دی 1397 بازديد معاون آب وزارت انرژي افغانستان

بازديد معاون آب وزارت انرژي افغانستان از موسسه تحقيقات آب

معاون آب وزارت انرژي کشور افغانستان و هيات همراه از موسسه تحقيقات آب بازديد نمود.