جلسه بررسی مطالعات چاه اکتشافی سیستان

22 دی 1397 جلسه بررسی مطالعات چاه اکتشافی سیستان

جلسه بررسی مطالعات چاه اکتشافی سیستان

با دعوت ستاد توسعه فناوریهای آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست کمیته فنی آبهای ژرفی معاونت روز چهارشنبه مورخ 19 دی ماه با حضور کلیه اعضا (10 نفر عضو و 4 نفر همراه ) تشکیل شد.