برنامه آمایش راهبردی و توسعه پایدار رادیو گفتگو

16 بهمن 1397 برنامه آمایش راهبردی و توسعه پایدار رادیو گفتگو

برنامه آمایش راهبردی و توسعه پایدار رادیو گفتگو

دبیر ستاد در برنامه آمایش راهبردی و توسعه پایدار رادیو گفتگو دلیل عدم تحقق برنامه آمایش سرزمین را عدم وجود الزامات اجرایی دانستند