فراخوان برگزاری نمایشگاه یک روزه در حاشیه سومین همایش ملی خشکسالی

21 بهمن 1397 فراخوان برگزاری نمایشگاه

فراخوان برگزاری نمایشگاه یک روزه در حاشیه سومین همایش ملی خشکسالی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان در تاریخ 8 اسفند نمایشگاه برگزار می کند