چاپ الکترونیکی کتاب

21 بهمن 1397 کتاب "مدیریت پایای آب زیرزمینی"

چاپ الکترونیکی کتاب "مدیریت پایای آب زیرزمینی"

کتاب "مدیریت پایای آب زیرزمینی" در انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی چاپ شد.