عنوان
يکشنبه ٠٤ فروردين ١٣٩٨-
پیوندها
کارگروه آب

کارگروه آب در یک نگاه

الف - ضرورت

آب به عنوان موهبتی الهی علاوه برارزشمندی حیاتی دارای ارزش‌های ذاتی فراوان دیگری ازمنظرهای اخلاقی،فرهنگی،زیست‌محیطی،سیاسی،اقتصادی وامنیتی است.استفاده بهینه ازآب به عنوان یک سرمایه راهبردی ملی وودیعه‌ای برای نسلهای آینده معطوف به بهره‌مندی از فناوری های مناسب و متناسب است. 

آسیب شناسی بروز چالشهای عدیده از جنبههای مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، طبیعی، زیست محیطی و فنی- مهندسی در آب کشور، ضرورت حکمرانی مدبرانه و کارآمد آب رامورد تاکید قرار می دهد. پیامدهای حکمرانی ناکارآمد آب از یک سو منجر به تشدید آثار و تبعات ناشی از خشكساليهای پیاپی، اقلیم خشك و نيمه خشك، الگوي نامنظم بارندگي در زمان و مكان، توزيع طبيعي غیرهمگن و غيرکارآمد آب در مناطق مختلف کشور شده و از سوی دیگر بروز بحران ها و منازعاتاجتماعيرا به دنبال خواهد داشت که نتیجه آن گسترش کویرها، تخریب جنگلها و پوشش گياهی، انتشار کربن و گازهای گلخانه ای، آلودگی هوا و آب و از بین رفتن تنوع زیستی و تهدید امنیت انسانی در کشور می باشد. 

رفع چالشهای یاد شده،مستلزم بهره‌گیری هر چه گسترده‌تر، بهتر و کارآمدتر از فناوری‌های نوین و روزآمد در حوزه آب می باشد. در راستای توسعه فناوری های راهبردی آب، کارگروه آب ذیل ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست تشکیل شده است. این کارگروه به منظور تحقق حکمرانی مدبرانه و کارآمد در حوزه آب ماموریتها و وظایف زیر را به عهده دارد.

ب –ماموریتها و وظایف:

1- طراحی و تدوین سند ملی توسعه فناوری های راهبردی آب و همکاری در اجرایی کردن و ارزیابی آن

2- ایجاد و توسعه همکاری ها با دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی و سازمانهای مرتبط ملی، منطقه ای و بین المللی

3- برنامه ریزی استفاده از ظرفيتهايآموزشي، و پژوهشي دانشگاه ها به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی به مبتکران، مخترعان و پروژه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای ساخت نمونه های آزمایشی و نیمه صنعتی و ارزيابيفناوريهاي توسعه يافته در زمینه آب

4- برگزاری سمینارها، همایشهاي علمی، کارگاه های آموزشی- تخصصی و نشستهای علمی، مسابقات دانشجویي در علوم و فناوری های آب

5- همکاری با ستاد توسعه فناوری در ارزیابی طرحهای نو و فناوریهای ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور شناسایی ایده ها و طرح های مربوط به بهره برداری و برنامه ریزی بهینه از منابع آب، ظرفیت های بارندگی و آبخوانهای کشور

6- حمایت، هدایت و برنامه ريزي لازم برای تعريف موضوعات پژوهشي منطبق با محورهای مورد نیاز و به کارگیری دانشجويانكارشناسي ارشد و دكتري رشته هاي مختلف و انجام پژوهشهايبين رشته اي در زمينه فناوری آب

7- حمایت از نشر و ترویج دستاوردهای فناورانه آب از طریق انتشار کتب تخصصی، نشریات تخصصی، گزارش های فنی و برگزاری نمایشگاه های فناوری آب

در توسعه فناوری های راهبردی آب چالشهایی پیش روی ستاد به عنوان سرخط فعالیتهای اساسی کارگروه آب قرار دارد که می باید با مشارکت کلیه نخبگان و خبرگان آب، دستگاه های اجرایی و تشکلهای ذی ربط به رفع آنها اهتمام ورزیده شود.

ج - چالشهای توسعه فناوری

1. نبود نظامات پویا و انعطاف پذیر در توسعه و بهره مندی از فناوری های با رشد سریع

2. کمبود ظرفیت سازی لازم و کافی عمومی و تخصصی در زمینه های مختلف فناوری های سخت افزاری، نرم افزاری و مدیریتی آب

3. فقدان آینده پژوهی برای اصلاح ساختار مدیریت آب و سامانه های مدیریت آب 

4. فقدان جهت گیری راهبردی در پژوهش های آب و فقدان یکپارچه سازی و شبکه سازی برای استفاده بهینه از نتایج پژوهش های کاربردی

5. عدم کفایت زیرساخت فرهنگی و حقوقی توسعه و به کارگیری فناوری های نوین در عرصه آب

6. ناپیوستگی زنجیره نیازسنجی تولید علم تا محصول از مرحله نیازسنجی پژوهش تا بازار (بهره بردار)

7. عدم همگانی شدن تعهد در قبال مالکیت معنوی و خلاءهای قانونی مربوط به آن در توسعه و ثبت دانش و فناوری

8. عدم هماهنگی بین نهادهای متولی و دخیل در امر فناوری که منجر به تداخل وظایف بین آنها و یا مغفول ماندن برخی از موارد از نظر تمام نهادهای متولی.

9. عدم انطباق لازم بین پژوهشهای پایه و کاربردی با نیازهای فناورانه بخش آب و شفاف نبودن مرز های پژوهش و فناوری در آب

10. عدم انگیزه کافی در سرمایه گذاری در زمینه توسعه فناوری ها در مقایسه با جذابیتهای سرمایه گذاری در سایر زمینه های درآمدزا و سهولت هزینه کرد برای خرید فناوری از منابع بیگانه

11. تقابل بین به کارگیری فناوری های آب و منافع لحظه ای و کوتاه مدت بهره برداران از آب 

12. وابستگی فناوری های نوین آب به سایر علوم که با چالش های مرتبط و نبود زیرساختهای لازم برای طراحی و بومی سازی فناوری های مشترک

13. عدم شفافیت عملکرد و پاسخگویی دستگاه ها در قبال حکمرانی آب و وضع موجود کمی و کیفی آن و پنهان کاریمنجر به انحراف از موضوع و اتخاذ تصمیمات مغایر با منافع ملی در برخی موارد  

14. عدم آگاهی، اعتقاد، اهتمام و جدیدت کافی در زمینه بهره گیری فناوری های روزآمد در حل مسائل آب خصوصا فناوری های مدیریتی و کمبود حمایت مدیران و تصمیم سازان نسبت به ضرورت فناوری های آب

15. عدم انسجام نهادی و کندی و ناکارآمدی فرآیندهای حمایتی از توسعه فناوری های آب در برنامه های میان مدت و بلند مدت منجر به اتلاف منابع و فرصتها در برخی موارد

16. عدم بستر لازم برای سرمایه گذاری خطرپذیر (شفاف نبودن تحقق بازگشت اقتصادی سرمایه) در زمینه توسعه فناوری 

17. عدم تخصیص بهینه و کارآمد منابع مورد نیاز در امر سرمایه گذاری بخش فناوری با رویکرد ایجاد، ارتقا و توسعه همه جانبه فناوری

18. نیاز به همکاری های گروهی منسجم در فعالیتهای بین رشته ای مانند توسعه و بومی سازی فناوری و عدم تجربه کافی در این زمینه

19. چالشهای تجاری سازی فناوری مانند نبود استاندارد برای فناوری های تولید شده، نداشتن نشان  تجاری و ...

20. تحریم های اقتصادی و فناوری در برخی موارد

21. عدم توجه کافی به آثار و تبعات سوء به کار گیری برخی فناوری ها

22. ضعف در مستندسازی بهروز تجربیات داخلی در زمینه فناوری های نوین در مسائل آب و عدم ارتباط نظام مند بین پژوهش و تولید استاندارد در بخش آب

د - برنامه ریزی فعالیت های کارگروه آب در زمینه وظایف محول شده برای سال 1393

1- تهیه نسخه نهایی سند ملی توسعه فناوری های راهبردی آب در سه سطح اجمالی، میانی و تفصیلی

2- مشارکت در تلفیق اسناد چهارگانه فناوری های راهبردی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست

3- پیشنهاد حصول  تعدادی از فناوری های اصلی معرفی شده در سند ملی توسعه فناوری های راهبردی آب به عنوان نمونه

4- برنامه ریزی توسعه شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه های متولی در امر تحقق منویات سند ملی توسعه فناوری های راهبردی آب مطابق با بند 9 سند (سازوکار اجرایی نمودن و نظارت بر اجرای سند)

5- حمایت از بومی سازی و توسعه فناوری های آب از طریق شرکتهای دانش بنیان

6- حمایت از پیاده سازی، آموزش و ترویج فناوری های توسعه یافته و بومی شده در سطح ملی و منطقه ای

7- برگزاری نشست معرفی سند ملی توسعه فناوری های راهبردی آب در قالب معرفی کارگروه آب

8- برنامه ریزی برگزاری کارگاه های تخصصی برای برخی فناوری های راهبردی آب

9- توسعه و به هنگام سازی تارنمای کارگروه

10- حمایت از نشر برخی کتب در زمینه به کارگیری فناوری های راهبردی آب

11- راهبری و هدایت موضوعات پژوهشي تعریف شده منطبق با محورهای ارائه شده در سند ملی توسعه فناوری های راهبردی آب، و حمایت از دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري رشته هاي مختلف و انجام پژوهشهاي بين رشته اي در زمينه فناوری آب

12- حمایت از اختراعات صورت گرفته در زمینه فناوری های راهبردی آب منبعث از سند ملی توسعه فناوری های راهبردی آب


 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir