عنوان
يکشنبه ٠٤ فروردين ١٣٩٨-
پیوندها
صفحه اصلی > کارگروه‌های تخصصی > کارگروه خشکسالی و تغییر اقلیم 
کارگروه خشکسالی و تغییر اقلیم

موضوعات خشكسالي، گرمايش جهاني و تغيير اقليم از چالش‌هاي مهم حال حاضر جهان به­شمار مي­آيند كه مي توانند باعث وقوع نوسانات گسترده‌ در شرايط آب و هوايي كره زمين شوند. اين نوسانات موجب تغييرات وسيعي در الگوهاي آب و هوايي (نظير توزيع بارش و رخداد پديده هاي حدي جوي) شده و در پي آن باعث گسترش و تداوم خشکسالي‌، فرسايش خاك، بيابانزايي، وقوع ريزگرد و تخريب­هاي زيست­محيطي گرديده است.

نوسانات اقليمي يكي از ويژگي‌هاي طبيعي مي‌باشد كه بر اثر آن ناهنجاري‌ها يي در روند پارامترهاي هواشناسي از جمله بارندگي و دما حاصل مي‌شود. خشكسالي ها نشانة روشني از اين نوسانات مي‌باشند كه بسياري از مناطق بويژه نواحي خشك و نيمه خشك دنيا را با شدتهاي زياد هر چند سال يكبار در بر مي‌گيرند. خشكسالي بر خلاف خشكي كه يك پديده دائم و ويژگي ذاتي برخي از مناطق جهان است، پديده موقت مي باشد كه تحت عنوان انحراف و كمبود مقدار آب در يك منطقه نسبت به ميانگين دراز مدت آن منطقه شناخته مي شود خواهد بود.

آسيب‌هاي خشكسالي در بخش توليدات گياهي و باغي باعث، کاهش درآمد روستائیان، افزایش قیمت محصولات کشاورزی، بایر ماندن زمین های کشاورزی،  هدر رفت سرمایه،  افزایش ریسک آتش سوزی در مزارع، کاهش بازدهی و کیفیت محصولات کشاورزی و باغی، افزایش آفات و امراض، خشک شدن درختان میوه و نابودی باغهای قدیمی وافزایش واردات میوه و محصولات کشاورزی و خروج ارز از کشور ميشود. در بخش دامداري کاهش علوفه و افزایش قیمت آن، کاهش توان دامپروران در نگهداری دام،   افزایش فروش دام، افزایش بیماری و مرگ و میر دام، کاهش قیمت فراورده های گوشتی در کوتاه مدت ومتضرر شدن صنعت دامداري، افزایش قیمت فراورده های گوشتی و لبنیاتی در درازمدت و در بخش شيلات کاهش آب رودخانه ها و استخرهای پرورش ماهی، افزایش آلودگی آبها و محیط زیست آبزیان، افزایش ریسک بیماری آبزیان پرورشی، ورشکستگی و بیکاری آبزی پروران، افزایش قیمت محصولات شیلات در بازار، افزایش واردات و خارج شدن ارز از کشور شده و در بخش مراتع و جنگلها و منابع طبيعي، خشک شدن مراتع و كاهش توليد درختان جنگلی، افزایش ریسک آتش سوزی در مراتع و جنگلها، از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری و افزایش آسیب های زیست محیطی، افزایش آلودگی هوا، فرسایش خاک و سیلخیزی و افت سطح سفره هاي زيرزميني و افزايش فرسايش خاك، وكاهش كيفيت آب ميشود. آسيب‌هاي خشكسالي دربخش آب شرب و صنعت، باعث وارد شدن خسارت سنگین و کاهش بازدهیو افزایش بیکاری و مهاجرت میگردد.

چنانکه مبناي روبرو شدن با خشکسالي، بصورت اقتضایی ومديريت بحران باشد،  هر ساله و در هر واقعه خشکسالي مقادير متنابهي انرژي اعم از اعتبارات، تلاش­هاي فيزيکي، برنامه ريزي، تبليغات، آموزش، وقت و . . . .  به اين مهم اختصاص داده ­شده و به بخشي از خسارت ديدگان رسيدگي  و پس از رفع  تنگنا، آثاري از اين اقدامات به جاي نمي­مانده است. با رويكرد مديريت ريسك به جاي مديرت بحران و توسعه فناوری های مورد نیاز در شرایط خشکسالی بسیاری از این هزینه ها کاهش یافته و سرمایه گذاری نه تنهایک با مصرف نخواهد بود بلکه باعث هم افزایی و ماندگاری بیشتر خواهد شد.

 

كارگروه مقابله و سازگاري با  خشكسالي و تغيیر اقليم به عنوان یکی از چهار کارگروه ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری با وظیفه: سياست گذاري و ارزيابي علم و فناوري، تقويت زيرساخت هاي علم و فناوري،  توليد، بازار و تجاري سازي، فرهنگ سازي، ترويج و آموزش عمومي امور مرتبط با مقابله و سازگاري با  خشكسالي و تغيیر اقليم

و با دعوت از متخصصان وصاحبنظران وزارتخانه ها (علوم، تحقيقات و فناوري، نيرو، جهاد كشاورزي و) و سازمان هاي ذيربط، انجمن هاي علمي و شركت هاي دانش بنيان در ابتدا نسبت به جمع آوري، تلفيق، تلخيص و به روز رساني اسناد بالادستي و تهیه پیش نویس سند خشکسالی اقدام و در ادامه فعالیت خود را در زمینه های توسعه فناوری های بشرح زیرمعطوف نموده است.

·         توسعه فناوری های مرتبط با پيشبيني وطبقه بندي خشکسالي و سيستم مديريت ريسك

·         توسعه فناوری های مرتبط با روش هاي شناسایی، استحصال وذخيره سازي آب هاي غیرمتعارف براي استفاده در شرايط خشکسالي

·         توسعه فناوری های مرتبط با روش هاي کاهش تبخیردر محیطهای طبیعی و یا کنترل شده

·         توسعه فناوری های مرتبط  بابهينه سازي روشهاي آبياري مناسب با شرايط خشکسالي

·         توسعه فناوری های مرتبط با توليد محصولات مختلف دامی، شیلاتی، مقاوم و متحمل به خشکی

·         توسعه فناوری های مرتبط با توليد ارقام مقاوم به خشکي و شوری در کشاورزی و منابع طبیعی وتولید و بومی سازی بذور مناسب

·         توسعه فناوری های مرتبط با روشهاي نوين فني براي كشت محصولات مختلف در شرايط خشکسالي

·         توسعه فناوری های مرتبط با الگوی کشت، نوع كشت، سطح كشت با توجه به شرايط خشکسالي

·         توسعه فناوری های مرتبط با روشهاي نوين خاك ورزي متناسب با شرايط خشکسالي

·         توسعه فناوری های مرتبط با روشهاي نوین افزایش ظرفیت نگداشت آب در خاک و تکنیک های ارتقائ این ظرفیت در شرایط خشکسالی

·         توسعه فناوری های مرتبط با مدیریت و حکمرانی بخشهای مرتبط متناسب با شرایط خشکسالی

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir